Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs og leveringsbetingelser

Her finder du vores generelle salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og SonFlow

 

Download Generelle salgs- og leveringsbetingelser (pdf)

 

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser (leveringsbetingelser) er gældende for alle tilbud, ordrer og leverancer fra SonFlow A/S og dettes koncernselskaber, også hvis der ikke direkte refereres til dem. Eventuelle afvigelser eller ændringer skal aftales skriftligt mellem SonFlow A/S og Køber. Enhver ordreafgivelse anses som en accept af disse leveringsbetingelser.

 

Indgåelse af aftale
Et tilbud fra SonFlow A/S skal udelukkende ses som en invitation til Køber om at afgive en bestemt ordre i overensstemmelse med disse leveringsbetingelser. En aftale anses kun som indgået, når SonFlow A/S har godkendt med en skriftlig ordrebekræftelse efter modtagelse af indkøbsordren. Tilbud er gyldige i 8 dage, medmindre andet er angivet.
Accept af en ordre forudsætter Købers kreditværdighed. SonFlow A/S forbeholder sig retten til at annullere en ordre eller anmode om øjeblikkelig fuld forudbetaling, hvis Køber vurderes ikke kreditværdig på tidspunktet for eller efter ordren blev afgivet.
I tilfælde af, at der kræves import- og/eller eksportlicenser, fremmed valuta tilladelser eller lignende tilladelser til gennemførelse af aftalen, skal parten, der er ansvarlig for at indhente sådanne dokumenter, gøre alt for at modtage de nødvendige licenser og tilladelser i rette tid.

 

Produktinformation
Alle informationer og specifikationer oplyst i kataloger, brochurer, breve, prislister osv. er kun gældende i det tilfælde at tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen referer direkte til dem. SonFlow A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler i kataloger, brochurer og andet printet materiale. SonFlow A/S forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne uden varsel.

 

Tegninger og teknisk information
Alle tegninger og tekniske dokumenter relateret til produktet, som også kan indgå i tilbuddet, forbliver SonFlow A/S ejendom.
Tegninger, tekniske dokumenter eller andre tekniske informationer skal behandles fortroligt af Køber og dens repræsentanter, og må kun kopiers, reproduceres, overføres til tredjemand eller bruges til andre formål end dem de er tiltænkt, med udtrykkelig skriftligt tilsagn fra SonFlow A/S.
Bistand ved teknisk vejledning, gives i overensstemmelse med vores bedste evne og viden. Dog skal vejledningen betragtes som en tjeneste, som SonFlow A/S ikke kan holdes erstatningsansvarlig for.

 

Emballage
Listepriserne er ekskl. emballage, medmindre andet er aftalt.
Produkterne pakkes forsvarligt i henhold til normal handelspraksis, for at undgå beskadigelse af produkterne på deres vej til aftalte destination, under normale transportforhold. Produkterne pakkes på Købers regning og emballagen vil ikke blive krediteret hvis den returneres.

 

Risikoovergang
Medmindre andet er aftalt, leveres varerne EXW (exworks) Nordager 25, DK-6000 Kolding i overensstemmelse med Incoterms 2020. Ved manglende oplysninger fra Køber om transportmetode har SonFlow A/S ret til at afsende på Købers regning og risiko, ved brug af en transportmetode valgt af SonFlow A/S. Gods der ikke afhentes eller afsendes indenfor 5 hverdage efter Køber er blevet underrettet, vil blive pålagt et gebyr på 150 kr. om dagen.

 

Leveringbetingelser og forsinkelse
SonFlow A/S bestræber sig på at overholde den angivne leveringstid og forbeholder sig retten til forud- eller del leveringer.
Den oplyste leveringstid er fastsat af SonFlow A/S i overensstemmelse med vores bedste estimat på tidspunktet for indgåelse af aftalen. Hvis der er aftalt en fast leveringstid, er SonFlow A/S berettiget til at udskyde leveringen med to uger, beregnet fra udløbet af den aftalte faste leveringstid. Levering indenfor denne frist anses i alle henseender for at være leveret til tiden og skal respekteres således, Køber kan ikke udøve nogen retsmidler mod SonFlow A/S af denne grund.
SonFlow A/S skal informere Køber skriftligt uden ugrundet ophold, hvis den fastsatte leveringstid ikke overholdes.
Hvis en aftalt leveringstid ikke overholdes og SonFlow A/S ikke leverer indenfor fire uger fra den aftalte leveringstid, har Køber ret til enten at kræve opfyldelse af aftalen eller trække sig ud af aftalen efter at have givet en rimelig frist for levering, dog ikke mindre end en uge. Køber har i dette tilfælde ret til refusion af betalinger, der er foretaget for, ikke leverede produkter. Under ingen omstændigheder kan kompensationen overstige totalbeløbet på de forsinkede produkter.

 

Priser
Alle priser er ekskl. moms. Købere fra andre EU-lande faktureres kun ekskl. moms, såfremt Købers momsnummer er oplyst.
Alle ordre er underlagt et gældende minimums ordrebeløb på 1500 kr. Ordrer under denne grænse pålægges et ordrebehandlingsgebyr på 500 kr.
SonFlow A/S forbeholder sig ret til at regulerer de aftalte priser på en ordre, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsomkostninger, valutakursændringer, materialeprisstigninger, ændringer i toldafgifter eller prisstigninger fra underleverandører, efter at ordren er bekræftet, forudsat at ændringerne er udenfor SonFlow A/S indflydelse. Sådanne ændringer kan være både til økonomisk fordel og ulempe for kunden.

 

Betalingsbetingelser
Medmindre andet er aftalt skriftligt, betales 50 % af totalbeløbet ved modtagelse af ordrebekræftelsen, restbeløbet betales ved levering. Alle betalinger skal indbetales ifølge de aftalte betalingsbetingelser, og betales i danske kroner, Euro eller USD. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, beregnes morarente inkl. moms med en rentesats på 1,5 % pr. påbegyndt måned.
Bankgebyr ved betaling deles, således Køber betaler omkostninger i egen bank, og SonFlow A/S betaler omkostninger i egen bank.

 

Ejendomsforbehold
Ejendomsretten forbliver hos SonFlow A/S indtil hele købesummen er betalt. Køber skal overholde alle formelle krav for at opretholde ejendomsretten. I tilfælde af beslaglæggelse eller andre krav kræves det at kunden hævder SonFlow A/S ejendomsret og underretter SonFlow A/S uden ugrundet ophold.

 

Annullering
Annullering eller ændring af ordrer, inkl. ændring af specifikationer, antal og leveringsdato er kun gældende hvis SonFlow A/S bekræfter skriftligt. Køberen er forpligtiget til at betale fuld erstatning for tab af fortjeneste og generelt holde SonFlow A/S skadesløs for alle omkostninger i forbindelse med en annullering.

 

Garanti
For alle produkter produceret af SonFlow A/S, garanterer SonFlow A/S for materialefejl, der ikke skyldes normalt slid indtil 12 måneder efter levering. Garantien er kun gyldig, forudsat at produktet er korrekt installeret, vedligeholdt og brugt i overensstemmelse med SonFlow A/S tekniske instruktioner.
I tilfælde hvor SonFlow A/S erstatter defekte produkter eller dele repareres eller udskiftes, bærer Køber omkostningerne og risikoen ved transporten, medmindre andet er aftalt.

 

Returnering
Solgte varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

 

Produktansvar
SonFlow A/S kan ikke holdes ansvarlig for skader forvoldt på fast ejendom eller løsøre, der er forårsaget af produktet efter levering og mens det er i Købers besiddelse. SonFlow A/S hæfter heller ikke for skader på produkter, der er produceret af Køber eller for produkter, som Købers produkter er en del af. Køber er på samme betingelser erstatningsansvarlig for personskader som for fast ejendom og løsøre, også selvom SonFlow A/S på forhånd blev gjort opmærksom på risikoen for sådant tab eller skade.
SonFlow A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for nedbrud i produktionen, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand rejser krav om tab eller skade mod en af de involverede parter, skal parten straks underrette den anden skriftligt herom. Overstående begrænsninger i SonFlow A/S ansvar gælder ikke, hvis køberen har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Det samlede ansvar, der opstår i forbindelse med en aftale, der er reguleret af disse betingelser, er begrænset til et beløb på 5 % af det totalbeløb SonFlow A/S fakturerede Køber, dog højst 50.000 Euro.

 

Reklamationer
Reklamationer vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til SonFlow A/S uden ugrundet ophold.

 

Eksportkontrol
Køber garanterer og accepterer, at nogle produkter kan være omfattet af regler om eksportkontrol og sanktioner. Desuden skal Køber overholde sådanne restriktioner og sikre at slutbrugeren af produkterne ikke bryder eksportkontrollen eller sanktionerne, herunder, men ikke begrænset til, masseødelæggelsesvåben og militær kontrol.
Enhver af Købers kontraktlige rettigheder suspenderes eller bortfalder under sådanne omstændigheder.

 

Persondata
SonFlow A/S har rettigheder til at opbevare, overfører, behandle og slette personrelaterede data fra Køber inden for rammerne af forretningsforholdet. For information om behandling af persondata og rettigheder kan vores fortrolighedspolitik ses på vores hjemmeside: www.sonflow.dk

 

Force majeure
SonFlow A/S kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtigelser der er forårsaget af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, manglende energiforsyning, leveringsproblemer hos underleverandører, ændringer i loven, katastrofer, eksplosioner, brande, oversvømmelser, optøjer, terrorangreb og krig.
Køber kan ikke kræve erstatning eller fremsætte nogen krav i øvrigt mod SonFlow A/S i tilfælde af annullering eller forsinket levering på grund af force majeure.
Parten, der hævder force majeure, som giver anledning til, eller sandsynligvis vil give anledning til, enhver manglende eller forsinket udførelse af sine forpligtigelser, i henhold til disse leveringsbetingelser, skal uden ugrundet ophold underrette den anden part, samt informere om perioden, det vurderes at en sådan mangel eller forsinkelse vil fortsætte. Den berørte part skal tage rimelige skridt for at afbøde virkningerne af force majeure.


Tvister
Eventuelle tvister mellem parterne, der opstår som følge af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af leveringsbetingelserne skal afgøres efter dansk ret.
Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Københavns Voldgiftinstitut, Danmark. SonFlow A/S kan vælge at føre retssagen ved domstolen i Kolding, Danmark.

Cookies

We use cookies to improve your experience on our site